Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom metod projektowania obiektowego systemów informatycznych, problemów teoretycznych i praktycznych z tym związanych oraz omówienie problemów związanych z pracą zespołową. Wykład powinien dać wiedzę, która pozwoli na tworzenie zespołowych, zaawansowanych aplikacji, a projekt stwarza okazję do ugruntowania wiedzy teoretycznej i rozwinięcia umiejętności praktyczny.
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi rozwiązaniami infrastruktury lokalnych sieci komputerowych, obejmujących okablowanie strukturalne, rozwiązania łączy radiowych oraz rozwiązania styku sieci lokalnej z siecią rozległą (Internetem lub siecią korporacyjną). Przedstawione zostaną zagadnienia konfiguracji elementów aktywnych infrastruktury sieciowej oraz protokołów obsługujących połączenia z siecią rozległą i protokołów zdalnego dostępu
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z budową i oprogramowaniem systemów pomiarowych sterowanych przez komputer z uwzględnieniem zagadnień związanych przetwarzaniem i analizą sygnałów pomiarowych. Wykład oraz laboratorium powinny umożliwić wybór elementów systemu, ich konfigurację do pomiarów i komunikacji oraz oprogramowanie w zintegrowanym środowisku, zorientowanym na akwizycję danych i sterowanie.

Wykłady mają za zadanie przedstawić podstawowe pojęcia z dziedziny kryptologii — nauki o projektowaniu i stosowaniu szyfrów. W ramach zajęć zostaną również omówione zaawansowane metody: szyfrowania danych, oceny bezpieczeństwa kryptosystemów.

Praktyczne zapoznanie z zagadnieniami zarządzania projektami informatycznymi i ich realizacji w sposób powiększający szanse na końcowy sukces projektów. Przedstawienie podejścia proponowanego przez renomowaną firmę konsultingową Ernst & Young.
Przedmiot ma za cel zapoznać słuchaczy z wybranymi platformami programistycznymi. Akcent jest położony na te aspekty programowania, które nie są związane z językiem programowania, lecz z otoczeniem tworzonej aplikacji i funkcjami danego IDE pozwalającymi integrować aplikacje z ich otoczeniem, obejmującym bazy danych, Internet, usługi dostępne w sieci Internet, system operacyjny Windows, itp.
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi przy tworzeniu projektów w systemie Linux oraz środowiskami tworzenia aplikacji dla tego systemu. Przedmiot umożliwi studentom tworzenie zaawansowanych aplikacji pracujących pod kontrolą systemu Linux. Na rynku pracy można ostatnio zauważyć rosnące zapotrzebowanie na programistów systemowych tworzących oprogramowanie w języku C, kurs wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Pomimo tego, że głównym językiem wykładowym jest C, szereg zagadnień można z łatwością przenieść na grunt języków programowania wyższego poziomu. Zagadnienia poruszane w ramach kursu umożliwią głębsze zrozumienie zasad działania systemu Linux i pełniejsze wykorzystanie jego możliwości.
Celem przedmiotu jest prezentacja systemów wizualizacji stosowanych na poszczególnych poziomach hierarchicznej struktury informatyki przemysłowej. Studenci uzyskują wiedzę w zakresie projektowania tych systemów jak i w zakresie możliwości wykorzystania najbardziej rozpowszechnionego oprogramowania inżynierskiego używanego do ich tworzenia. Ilustracją wykładu są przykłady rzeczywistych systemów wizualizacji począwszy od poziomu hali fabrycznej, poprzez stacje kontrolno - nadzorcze umieszczone w centrach dyspozytorskich po rozproszone systemy wizualizacji, umożliwiające zdalny dostęp z poziomu sieci Internet/Intranet.