Sylabusy przedmiotów na kierunku Informatyka i Makrokierunek

Sylabusy przedmiotów na kierunku Informatyka i Makrokierunek

Wydrukowane i zatwierdzone karty przedmiotów są dostępne do wglądu w
sekretariacie Instytutu Informatyki
.